City shoot. November 7th, 2014. DP Shahana Khan Khalil.